Regulamin wypożyczalni NostarCar

 1. Wypożyczenie samochodu następuje na podstawie zawartej umowy najmu.
 2. Podczas wynajmu wymagane jest prawo jazdy oraz drugi dokument ze zdjęciem, a w przypadku firm dokumenty rejestracyjne.
 3. Aby wynająć pojazd kierowca musi mieć minimum 19 (maksimum 65) lat oraz posiadać prawo jazdy przez okres min 1 lata.
 4. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, wraz z wyposażeniem wg protokołu zdawczo-odbiorczego, i taki pojazd też oddaje.
 5. Najemca może dokonać rezerwacji konkretnego pojazdu po przez stronę www.nostarcar.com.pl ,  przez co posiada gwarancję  iż otrzyma wybrane auto. W sytuacjach losowych oraz  z przyczyn nie zależnych od NostarCar, np dany samochód ulegnie awarii, lub będzie uczestniczył kolizji drogowej  w poprzednim wynajmie, klient otrzyma samochód z tej samej klasy oraz 5 procent rabatu od kwoty rezerwacji, lub samochód w wyższej klasie w cenie zarezerwowanego.
 6. Najemca może dokonać płatności za rezerwowany pojazd np gotówką w PLN lub innej walucie, lub kartą płatniczą ( kwota za wynajem ), lub przez system płatnościami internetowymi za pomocą firmy Pay-u, przy czym , część lub całość musimy być dokonana kartą płatniczą( nie koniecznie kartą  kredytową ) imienną na najemce pojazdu. Nasz pracownik zawsze ma z sobą terminal płatniczy. Akceptujemy karty VISA i MASTERCARD z wielu krajów. Po nadaniu unikatowego kodu stałego klienta, który upoważania do 5 % rabatu od drugiego wynajmu, 10 % od trzeciego wynajmu, można płacić w dowolny sposób, nawet całość w goówce.
 7. Najemca,  rezerwował samochód online i chce  odstąpić od rezerwacji  na min. 3 dni od daty wynajmu , to jest zobowiązany do uiszczenia w ciągu 3 dni na konto wynajmującego, 20 % kwoty wynajmu. Najemca, który chce odstąpić od rezerwacji od 3 do 2 dni od daty potencjalnego wynajmu jest zobowiązany do zapłaty  30%  kwoty za zaplanowany wynajem. Odwołanie rezerwacji w dniu lub dzien przed od daty potencjalnego wypożyczenia to  wymagalność to 50 % zakładanej kwoty. 
 8. Należność wynikająca z umowy najmu pobierana jest z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem. Należność za przekroczenie limitu kilometrów pobierana jest przy zwrocie pojazdu zgodnie z obowiązującym cennikiem, czyli 0,30 zł , za każdy przekroczony kilometr.
 9. Do obowiązków Najemcy należy używanie samochodu z jego potocznym przeznaczeniem . Najemca na  dbać o powierzone mienie,oraz  uzupełnianie płynów, sprawdzanie ciśnienia w ogumienia, wymiana przepalonych żarówek i ewentualnej jego naprawy doraźnej oraz używanie właściwego paliwa. Wskazane paliwo 98”.  W sytuacjach wyjątkowych  wynajmujący ma prawo wymówić z winy najemcy umowę  wynajmu , jeżeli stwierdzi iż pojazd używany jest niezgodnie z  jego faktycznym przeznaczeniem.
 10. Przedłużenie najmu musi być potwierdzone przez NostarCar, min na 24 godziny przed upływem terminem zwrotu pojazdu wynikającym z zawartej umowy.
 11. W przypadku jeśli pojazd nie zostanie zwrócony o godzinie ustalonej w umowie, wynajmujący mam prawo powiadomić organy ścigania o przywłaszczeniu mnienia , oraz naliczyć karę umowna w wysokości trzy krotnej stawki za wynajem dobowym za każdy dzień.
 12. Kierowcą może być tylko osoba wskazana w Umowie wynajmu.
 13. Próba przekroczenia granic UE bez zgody NostarCar spowoduje przepadek kaucji oraz obciążenie Najemcy wszystkimi kosztami związanymi z odbiorem pojazdu.
 14. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować NostarCar oraz zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki. W przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
 15. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.
 16. Obowiązuje limit kilometrów zgodnie z umową. Limity sumują się – całkowity limit kilometrów dla danego wynajmu równa się iloczynowi km razy ilość dób najmu. Przekroczenie zgodnie z umowa najmu, 30 netto /km
 17. Szczegółowe warunki najmu są zawarte w OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY NAJMU.
 18. Wyjazd za granice RP jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z wynajmującym i zapisaniu tego faktu w umowie najmu.   Dotyczy krajów Niemcy, Czechy, Słowacja  maksymalnie 500 kilometrów od granic RP
 19. W cenie wynajmu klient posiada OC oraz assistance, dodatkowe zawarte ubezpieczenie zwalnia go z pokryciu udziału w szkodzie własnej lub całkowitej, chyba że najemce użytkował pojazd niezgodnie z przeznaczeniem, był pod wpływem alkoholu, dokonał szkody celowo,  nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem na terenie danego kraju. 
 20. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).